LMIA là gì?

LMIA, viết tắt của Labour Market Impact Assessment, là một đánh giá của bộ lao động Canada tác động việc thuê người nước ngoài đến thị trường lao động Canada.
Khi thuê một người nước ngoài đến Canada làm việc, có thể nói điều này đã lấy mất đi một (hay một vài) vị trí công việc trong thị trường lao động Canada. Vì vậy, LMIA chính là đánh giá của chính phủ về việc cho phép một công ty tuyển một nhân công nước ngoài vào làm việc có lấy đi mất cơ hội việc làm của người địa phương (thường trú nhân (PR) hay công dân Canada) hay không.
Việc thuê người nước ngoài có thể có 3 tác động đến thị trường lao động Canada: ảnh hưởng tích cực, không ảnh hưởng, và ảnh hưởng tiêu cực
Ảnh hưởng tích cực và không ảnh hưởng gì: nếu chính phủ nhận thấy việc thuê người nước ngoài vào Canada làm việc sẽ không lấy mất đi cơ hội của người địa phương hay thậm chí còn đem lại lợi ích cho người địa phương chẳng hạn như việc thuê người nước ngoài vào làm sẽ giúp truyền nghề lại cho người địa phương,
đem lại điều lợi cho người Canada, thì chính phủ sẽ cấp phép cho doanh nghiệp để họ tuyển người ở nước ngoài
Ảnh hưởng tiêu cực: nếu việc thuê người nước ngoài làm lấy mất cơ hội của người địa phương thì chính phủ sẽ không cấp phép để tuyển người nước ngoài
LMIA là gì?
LMIA là gì?